Jak objednat zájezd?

Objednávka prostřednictvím www stránek

Ze serveru si zákazník může vybrat neomezené množství objednávek prostřednictvím odkazu u každého zájezdu. Po obdržení dotazu – objednávky zákazníka, Cestovní kancelář L.7-Oáza (dále jen CK) nejprve ověří volnou kapacitu zájezdu u pořádající cestovní kanceláře a poté vyrozumí zákazníka o výsledku. Má-li objednávka všechny náležitosti, provede rezervaci objednaného zájezdu.

Pro jednoho zákazníka je možné provést pouze jednu rezervaci u jedné cestovní kanceláře. Pokud jeden zákazník zašle více objednávek, ověřuje CK přednostně ty, které zákazník označí jako prioritní. Pokud zákazník takto objednávky neoznačí, vyřizuje CK objednávky v tom pořadí, v jakém přišly. Jakmile je rezervace zájezdu úspěšná, další ověřování kapacity CK neprovádí a obratem vyrozumí zákazníka.

Při úspěšné rezervaci CK kontaktuje zákazníka na telefonním čísle, emailem, icq, event. poštou a sdělí mu informace důležité pro zakoupení zájezdu. V případě, že není možné daný zájezd u cestovní kanceláře z jakéhokoliv důvodu rezervovat, informuje o tomto CK neprodleně zákazníka telefonickým hovorem nebo elektronickou formou, tj. emailem, sms, icq.

Po potvrzení úspěšné rezervace zákazníkem mu je zaslána cestovní smlouva včetně Všeobecných smluvních podmínek, Osvědčení cestovní kanceláře o pojištění pořádající CK proti úpadku, event. nabídka cestovního připojištění (dále jen Dokumenty). Dokumenty jsou zaslány s ohledem na možnosti zákazníka faxem, emailem nebo poštou, a to s dostatečným časovým předstihem určeným pro realizaci smlouvy. Zákazník zároveň od CK obdrží přesné pokyny pro vyplnění cestovní smlouvy a pokyny k zaplacení zálohy a/nebo doplatku. Zákazník je povinen zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu obratem v co možná nejkratší době zpět CK, přičemž termíny pro platbu zálohy/doplatku jsou pro zákazníka závazné. CK není odpovědna za následky způsobené opožděním platby ze strany zákazníka. Cestovní smlouva se stává závaznou okamžikem doručení podepsané smlouvy CK.

Telefonická objednávka

Zákazník si zájezd může objednat i telefonicky, a to na číslech +420 541 211 448, +420 549 255 326. Takto si zákazník může objednat konkrétní zájezd nebo referentu/ce sdělí požadavky, který by měl zájezd splňovat a referent/ka mu vyhledá odpovídající nabídku. Poté referent/ka ověří volnou kapacitu zájezdu u pořádající cestovní kanceláře a v případě úspěšné rezervace se s zákazníkem domluví na způsobu sepsání cestovní smlouvy (zaslání prostřednictvím faxu, emailu nebo sepsáním cestovním smlouvy přímo v provozovně CK) a složení zálohy (v hotovosti v CK, vkladem/převodem na bankovní účet CK – viz platební podmínky).

Objednávka – osobní návštěva v CK

V případě objednávky přímo v provozovně CK (Lidická 7, 602 00 Brno) spolupracuje při výběru zájezdu se zákazníkem referent/ka prodeje a podle jeho požadavků mu vyhledává konkrétní nabídky. Volnou kapacitu zájezdu, o který zákazník projeví zájem, referent/ka ověřuje telefonicky u pořádající cestovní kanceláře. V případě úspěšné rezervace sepíše CK se zákazníkem cestovní smlouvu, kterou zákazník zkontroluje a podepíše. Současně s uzavřením cestovní smlouvy složí zákazník v CK příslušnou zálohu – viz platební podmínky. Zákazník od CK obdrží kopii cestovní smlouvy vč. Všeobecných smluvních podmínek, Osvědčení cestovní kanceláře o pojištění pořádající CK proti úpadku, případně informací o cestovním připojištění.

Platební podmínky

Za zájezdy objednané více než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním zájezdu, je zákazník povinen složit zálohu ve výši zpravidla 50% z celkové ceny zájezdu a zbývajících 50 % uhradit nejméně 30 dnů před jeho uskutečněním, tak aby byla zaplacena plná cena zájezdu. Zájezdy objednané v kratší době než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním a zájezdy typu „last minute“ zákazník hradí jednorázově v celé výši. U zájezdů „ultra last minute“, tj. které se uskuteční do 7 dnů od podepsání smlouvy pak celou částku skládá v den podepsání smlouvy.

Placení zálohy i doplatku probíhá vždy na účet CK, buď převodem z účtu zákazníka nebo složením na účet CK v příslušné bance. Záloha/doplatek se považuje za zaplacený okamžikem připsání zálohy/doplatku pod příslušným VS na účet CK nebo doložením o převedení/složení peněz na účet CK. V případě, že zákazník zaplatí na účet pořádající cestovní kanceláře, CK neodpovídá za možnost následného stornování zájezdu ze strany pořádající cestovní kanceláře v důsledku nedohledání platby k příslušnému zájezdu (variabilní symbol pro platbu zájezdu je u pořádající cestovní kanceláře odlišný od VS u CK).

V případě hrazení zájezdu složením peněz v bance nebo na poště CK zákazníkovi nevystavuje žádné doklady o zaplacení. K tomuto účelu zákazníkovi slouží doklad vydaný bankou, event. poštou. Pokud zákazník skládá částku za zájezd osobně v provozovně CK, je mu vystaven řádný příjmový doklad.
Poplatky spojené s objednáním zájezdu na území ČR: poplatek za platbu zálohy nebo doplatku od zákazníka na účet CA hradí zákazník. Poplatky za platbu zálohy nebo doplatku z účtu CK na účet pořádající cestovní kanceláře hradí CK. Poplatky za případné doplatky nese ta strana, která vznik doplatku zapříčinila. Poplatky za vrácení přeplatku zákazníkovi nese CK bez ohledu na příčinu.

U některých zájezdů je nutné vyžádat si zájezd nejdříve u zahraničního partnera pořádající cestovní kanceláře. V takovém případě je CK oprávněna požadovat s odvoláním se na podmínky pořádající cestovní kanceláře zálohu až do výše 100 % ceny zájezdu ještě před rezervací zájezdu. Potvrzením rezervace se objednávka stává závaznou. V případě neúspěšné rezervace se složená záloha vždy vrací v plné výši, pokud si zákazník nevybere jiný zájezd.