Smluvní podmínky


Tyto všeobecné podmínky vymezují rozsah práv a povinností účastníka zájezdu na straně jedné a cestovní kanceláře L.7-Oáza na straně druhé. Pokud v nich není stanoveno jinak, řídí se dále práva a povinnosti zúčastněných stran příslušnými právními předpisy.

1. Účastníci zájezdu

Účastníky zájezdu L.7-Oáza mohou být:

 1. jednotlivé osoby starší 15 let. Osoby mladší 15 let mohou být účastníky v doprovodu zákonného zástupce.
 2. kolektivy a organizace

2. Vznik smlouvy

 1. s jednotlivými zákazníky na základě složení příslušné zálohy a nahlášení údajů (jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo, rodné číslo) referentu prodejny L.7-Oáza a potvrzením složené zálohy tímto referentem.
 2. u kolektivů a organizací písemnou objednávkou.

3. Ceny zájezdů

Složky ceny jsou uvedeny u programů jednotlivých zájezdů. Pokud není uvedeno jinak, zahrnují: dopravu, ubytování (dle programu zájezdu hotelového nebo turistického typu), průvodce. Ceny autokarových zájezdů jsou kalkulovány na počet 35 účastníků. Při menším počtu přihIášených účastníků než 35 lze zájezd uskutečnit, pokud účastníci složí příplatek na pokrytí dopravních a režijních nákladů. V opačném případě může CK zájezd zrušit. Při prokazatelném zvýšení nákladů vstupů (např. ceny pohonných hmot, výše diet řidičů a průvodců, změny kursu koruny apod.) provede CK odpovídající úpravu ceny. Za podstatnou změnu ceny se nepovažuje její zvýšení do 12%.

4. Placení

Při zakoupení zájezdu je zákazník povinen složit zálohu ve výši 50%. Tím je jeho místo závazně rezervováno. Doplatek je zákazník povinen složit nejpozději do 30 dnů před odjezdem zájezdu. U fakturovaných plateb do 10 dnů od odeslání faktury.

5. Změny a zrušení zájezdu ze strany CK

CK je oprávněna učinit v zájezdu bez souhlasu zákazníka nepodstatné změny, případně jej zrušit za dále uvedených podmínek.

Nepodstatnou změnou je:

 • změna objektu ubytování, pokud bylo poskytnuto ve stejné nebo vyšší kategorii
 • u poznávacích zájezdů menší změny v programu v závislosti na ubytování
 • přesun pořadí programu v rámci zájezdu
 • posun data odjezdu do 3 dnů (plus, minus) není důvodem ke zrušení zájezdu účastníkem. Stejně tak posun hodiny odjezdu a návratu.
 • zvýšení ceny do 12% při změně cen vstupů (např. pohonných hmot, ubytování, stravováni, diet průvodců a řidičů) a změny kursu české koruny. Viz též bod č. 3.
 • CK může zrušit zájezd v případě, neobsahuje-li počet účastníků 35 osob nebo dojde-li ke změně podmínek nezbytných pro jeho realizaci. Dojde-li ze strany CK ke zrušení zájezdu, je povinna tuto skutečnost neprodleně oznámit účastníkům a vrátit složení zálohy a doplatku. Tito zákazníci mají právo na zařazení na volné místo v obdobném zájezdu, pokud o to zažádají.
 • CK je oprávněna provést podstatné změny v programu, trase, termínu a ceně při mimořádných událostech, které nemůže ovlivnit.

6. Informace k odjezdu zájezdu a odjezdy zájezdů

U poznávacích zájezdů z nabídky L.7-Oáza jsou potřebné informace k odjezdu uvedeny na letáčku s programem.
U pobytových zájezdů obdrží účastník po zaplacení zájezdu ubytovací poukaz (+ event. další doklady dle charakteru pobytu).
U zájezdů prodávaných z nabídky smluvního touroperátora obdrží účastník ubytovací poukaz s event. dalšími doklady buď v naší CK nebo na svou adresu poštou.

Místo odjezdu: většina zájezdů organizovaných CK L.7-Oáza odjíždí od Janáčkova divadla, Rooseveltova ul. v Brně, pokud není uvedeno jinak. U kolektivů lze dohodnout jiné místo odjezdu a čas přistavení autobusu dle přání.

Sledujte, prosím, veškerou dokumentaci obdrženou k zájezdu a v případě pochybností se informujte v CK.

7. Zrušení zájezdu ze strany zákazníka

Zákazník má právo od objednané služby odstoupit a to: osobním sdělením v prodejně CK nebo písemně, formou doporučeného dopisu. Při odstoupení od smlouvy je zákazník povinen zaplatit CK stornovací poplatky.

8. Stornovací poplatky

Stornovací poplatky činí skutečné vynaložené náklady v procentech z ceny zájezdu, nejméně však:

 1. pro pobytové zájezdy
  • více než 60 dnů před zač. pobytu . . . . . . 10% (nejméně však 400 Kč/os.)
  • 60 – 46 dnů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30%
  • 45 – 31 dnů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50%
  • 30 – 10 dnů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80%
  • počínaje 9. dnem . . . . . . . . . . . . . . . . 100%
 2. pro poznávací zájezdy
  • více než 55 dnů před odjezdem. . . . . . . . . 10% (nejméně však 400 Kč/os.)
  • 55 – 46 dnů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30%
  • 45 – 31 dnů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40%
  • 30 – 15 dnů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50%
  • 14 – 10 dnů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80%
  • počínaje 9. dnem. . . . . . . . . . . . . . . . . . 100%
 3. u jednodenních zájezdů – viz výše, nejméně však 50 Kč/os.
 4. u retailerských zájezdů, které

L.7-Oáza prodává z katalogu smluvních touroperátorů, platí stornovací podmínky touroperátora + náklady L.7-Oáza, nejméně ve výši 150 Kč/os.

9. Reklamační řád

Zájmem CK je, aby byly všechny zájezdy realizovány k plné spokojenosti zákazníka. Vyskytnou-li se případné nedostatky poskytovaných služeb, je nutno, aby je zákazník reklamoval včas tak, aby je bylo možno odstranit ještě v průběhu zájezdu.

Postup při vyřizování reklamace je následující:

 • Zákazník vznese reklamaci ihned po zjištění závady, a to:
  1. u tuzemských pobytových zájezdů u vedoucího ubytovacího či stravovacího zařízení
  2. u zahraničních pobytů u delegáta
  3. u zájezdů doprovázených průvodcem u průvodce.

Vedoucí ubytovacích a stravovacích zařízení při pobytech v tuzemsku (u nichž není průvodce) a průvodce (u zájezdů průvodcem doprovázených) či delegát, jsou povinni učinit veškeré kroky k odstranění závad. Pokud závadu nelze zcela odstranit, pak učinit vše k jejímu zmírnění.

Dojde-li klient k přesvědčení, že se nepodařilo na místě odstranit vady a nedostatky v čase úměrném jejich charakteru, a to ani po urgenci, vyžádá si potvrzení o této skutečnosti u tuzemských pobytů u vedoucího ubytovacího či stravovacího zařízení.

U zahraničních pobytů u delegáta a u zájezdů doprovázených průvodcem u průvodce.
U tuzemských pobytů dle možnosti uvědomí klient naši CK telegramem nebo faxem.

S tímto potvrzením má právo závady reklamovat v CK nejpozději do 14 dnů po ukončení zájezdu. Bez uvedeného potvrzení nemůže CK zaručit vyřízení reklamace. CK věc prošetří a vyřídí nejpozději do 1 měsíce po obdržení reklamace (u tuzemských zájezdů)u zah­raničních do 2 měsíců.

10. Pojištění

Pojištění léčebných výloh není v ceně zahrnuto. Doporučujeme klientům, aby dle vlastního uvážení uzavřeli pojištění v některé z pojišťoven nebo přímo u prodávajícího referenta L.7-Oáza.